Obchodní podmínky

  

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PLATNÉ OD 1.1.2021

 

 

I. Základní ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,Podmínky“) vymezují a upravují vztahy mezi Marek Řoutil, IČ:48015351, DIČ: CZ6809160853, se sídlem Bukovany 60, registrován u Ž.U.Olomouc č.j.1-92/01304C, na straně jedné jako prodávajícím (dále jen ,,prodávající“) a na straně druhé kupujícím (dále jen ,,kupující“).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen ,,zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou nikoliv spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykovává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s těmito Podmínkami před uzavřením kupní smlouvy seznámil, a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání objednávky.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě objednávky kupujícího, kterou je možno učinit písemně na adresu prodávajícího, emailem na adresu info@autoroutil.cz, osobně v provozovnách prodávajícího, faxem, telefonicky či prostřednictvím stránek prodávajícího na adrese www.autoroutil.cz .Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

- j
méno a příjmení, místo bydliště nebo obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího,

- identifikační číslo, případně daňové identifikační číslo, pokud je kupující registrován jako plátce DPH,

- druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděny v ceníku prodávajícího,

-  množství požadovaných kusů produktů (zboží),

- místo a termín dodání,

- způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží,

- v případě písemné objednávky čitelný podpis kupujícího, případně osoby oprávněné zastupovat kupujícího.

 

 

Smlouva je uzavřena písemným potvrzením objednávky prodávajícím nebo faktickým zbožím dle objednávky, tj. převzetím zboží při osobním prodeji, převzetím zboží kupujícím v dohodnutém místě, nebo odesláním zboží přepravní službou nebo doručením přímo prodávajícím.

Obsahem uzavřené kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s těmito Podmínkami a závazek kupujícího toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu včetně všech stanovených nákladů (viz. dále).

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „ není skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit od jiného výrobce nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Obrázky zboží umístěné na internetových stránkách prodejce jsou pouze informativního charakteru.

III. Cena zboží

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího, zveřejněného na jeho webových stránkách www.autoroutil.cz,platného ke dni dodání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Prodávající si vyhrazuje právo průběžné úpravy cen zboží v návaznosti na úpravě cen svých dodavatelů. V ceně nejsou zahrnuty náklady na balné a dopravu, případně dobírku, není-li uvedeno v Podmínkách či mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

 

 

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

IV. Dodací podmínky

 

Termín, místo dodání a podmínky přepravy objednaného zboží sjednává prodávající s kupujícím v rámci každé kupní smlouvy nebo jsou stanoveny předem na základě vzájemné dohody stran nebo obchodních zvyklostí zavedených mezi kupujícím a prodávajícím.

 

Není-li Podmínkami stanoveno nebo dohodnuto jinak, objednané zboží, které je skladem, je prodávajícím expedováno následující pracovní den od obdržení objednávky. V případě, že zboží není skladem, prodávající oznámí kupujícímu předpokládaný termín dodání, a to následující pracovní den od obdržení objednávky.

 

Zboží je dodáno kupujícímu okamžikem převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího nebo v dohodnutém místě dodání. Je-li zboží odesíláno, zboží je dodáno kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě do místa určení. V případě kupujícího (spotřebitele) je zboží dodáno až okamžikem předání zboží dopravcem kupujícímu (spotřebiteli).

 

Pokud kupující dodání zboží záměrně zmaří a zboží nepřevezme, odpovídá prodávajícímu za škodu tímto jednáním vzniklou, a to zejména povinností nahradit náklady vynaložené na přepravu, jež je kupující povinen uhradit prodávajícímu do 7 dnů od okamžiku neúspěšného dodání zboží.

 

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, až mu s ním prodávající umožnil nakládat.

 

Kupující je povinen co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.

 

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, uchová prodávající zboží, může-li s ní nakládat. V takovém případě je kupující povinen zboží zadržet, dokud mu kupující neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním zboží.

 

Zboží je zasíláno prostřednictvím dopravce  Česká pošta                                                              Přehled zásilek a jejich ceny:

velikost do 35cm 120kč

velikost do 50cm 150kč

velikost do100cm 200kč

.

 

Kupující je povinen zboží bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (poškození krabice, neporušenost pásky) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvu tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info

sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však možnost prodávajícímu prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

V. Platební podmínky

 

Prodávající zůstává vlastníkem věci až do úplného zaplacení kupní ceny, avšak nebezpečí škody na zboží přechází převzetím zboží kupujícím.

 

Kupní cena může být zaplacena jedním z následujících způsobů:

 

 • platbou v hotovosti při převzetí zboží od přepravce (na dobírku),

 platbou na základě zaslané faktury,

 • při osobním odběru – platbou v hotovosti.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření a jde-li o

 

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.

 

 

 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

 

 

 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
   


V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla pro vrácení peněz. Spotřebitel může použít vzorový formulář, který je přílohou těchto Podmínek, není to však jeho povinností. Vzorový formulář či jiné právní jednání, jehož obsahem je odstoupení od smlouvy, lze zaslat na adresu prodávajícího:
Autodíly Řoutil, Pasteurova 935/8a, Olomouc, 779 00. Odstoupení od smlouvy lze rovněž zkopírovat do emailu a zaslat na adresu info@autoroutil.cz

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty.V případě, že spotřebitel odstoupí výše uvedeným způsobem, prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo prodávajícímu odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od spotřebitele prodávající obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Vrácení peněžních prostředků provede prodávající způsobem, kterým prostředky od spotřebitele přijal, neurčí-li spotřebitel jinak. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zboží prodávajícímu zpět nebo jej předat v provozovně prodávajícího. Přímé náklady s vrácením zboží po odstoupení od smlouvy nese spotřebitel.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Právo na odstoupení od smlouvy nemá spotřebitel v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Práva z vadného plnění

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

 

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

 

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

 

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 


Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí spotřebitelem.

 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

 

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat spotřebiteli doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

Reklamace spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Kupující podnikatel má v případě, že dodatečně vyjde najevo vada, na kterou ho prodávající neupozornil, a která znamená podstatné porušení smlouvy, právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Kupující podnikatel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující podnikatel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Právo z vadného plnění je pro kupující podnikatele na výrobky firmy POLCAR 12 měsíců a na dílech tepelných systémů , elektrických a elektronických dílech musí být neporušená záruční plomba,nálepka .

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující podnikatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Totéž platí i v případě vady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy, jestliže kupující podnikatel neoznámí včas, jaký si zvolil nárok. Dokud kupující podnikatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, jestliže došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Reklamace se uplatňuje písemně u prodávajícího, a to buď osobním předáním, poštou či emailem na adresu info@autoroutil.cz

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

 


VIII. Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících nepředává prodávající žádné další osobě s výjimkou dopravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předány v minimálním rozsahu, která je nutný pro doručení objednaného zboží.


IX. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy

info@autoroutil.cz 

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.

 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitelů.

 

Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Přílohu těchto Podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021

 

 

 

 

 

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Use your own text.